Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 23-05-2013


LJN: BZ7032, Rechtbank 's-Gravenhage , 409965 / HA ZA 11-2859

Inhoudsindicatie: Achmea heeft in strijd gehandeld met artikel 3 van het beheersmodel paramedische zorg dat voorschrijft de kwaliteitstoetsing bij de zorgverlener te laten uitvoeren door een door de beroepsgroep ingestelde commissie. Achmea heeft in het kader van de kwaliteitstoetsing een particulier onderzoeksbureau opdracht gegeven een audit bij de betrokken zorgverlener uit te voeren. Dit bureau is geen door de beroepsgroep ingestelde commissie, maar een commercieel onderzoeksbureau. Onder de in het vonnis geschetste omstandigheden had Achmea niet op basis van het rapport van het onderzoeksbureau mogen concluderen dat de praktijk van de zorgverlener niet voldeed aan de overeengekomen doelmatige noodzakelijke zorg, mede gelet op de inhoudelijke reactie van de zorgverlener op het auditrapport, de beroepsmogelijkheid en het feit dat de zorgverlener een specifieke patiëntenpopulatie had ten gevolge waarvan deze praktijk een bovengemiddeld aantal behandelingen verrichtte. Zonder deugdelijke vaststelling dat de zorgverlener niet heeft voldaan aan de overeengekomen kwaliteitseisen, bestaat er geen contractuele grond voor terugvordering van de door Achmea uitgekeerde vergoedingen.

PDF | 231Kb | 29-08-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-08-2012


Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2011.02597

Inhoudsindicatie: Terugvordering, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artt. 3:33, 3:35, 3:309 en 6:203 BW, verzoek afgewezen

PDF | 122Kb | 15-08-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-08-2012


Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2012.00646

Inhoudsindicatie: GGZ, psychosociale hulp ten behoeve van opvoedproblemen, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 15-08-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-07-2012


Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2011.02651

Inhoudsindicatie: Eigen risico, kosten bevalling, ambulancevervoer, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a (oud) Zvw, 2.17 Bzv, verzoej afgewezen

PDF | 79Kb | 11-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-07-2012


Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2012.00202

Inhoudsindicatie: Buitenland, Algerije, geneeskundige zorg, specificatie nota’s, ademhalingsproblemen, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoe afgewezen

PDF | 91Kb | 11-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-07-2012


Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2012.00291

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding brillenglazen en monturen, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 91Kb | 11-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-08-2012


LJN: BX2201, Rechtbank 's-Gravenhage , AWB 12/1016 ZVW

Inhoudsindicatie: Verplichting zich te verzekeren tegen ziektekosten bij een zorgverzekeraar die verzkeringen aanbiedt die voldoen aan de Zvw. Vwr huldigt het standpunt dat als een verzekeraar zich niet schriftelijk meldt bij de zorgautoriteit onder overlegging van modelovereenkomsten, zoals artikel 25 van de Zvw voorschrijft, er geen sprake kan zijn van een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw. De rechtbank acht deze opvatting onjuist. Uit de MvT bij artikel 25 van de Zvw is af te leiden dat de voorschriften van artikel 25 geen toetredingsvoorwaarden tot de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt zijn. Een verzekeraar die zich niet aan artikel 25 houdt kan – mits hij over de juiste vergunning tot uitoefening van het verzekeringsbedrijf beschikt – toch zorgverzekeringen aanbieden en sluiten. Slechts de inhoud van zo’n aangeboden verzekering en dan met name de vraag of de voorwaarden voldoen aan de bij en krachtens de hoofdstukken 2 en 3 van de Zvw gestelde regels, bepaalt of zo’n verzekering is aan te merken als een zorgverzekering in de zin van de Zvw. BUPA heeft zich niet bij de zorgautoriteit gemeld zoals artikel 25 van de Zvw voorschrijft. Dit betekent dat verweerder had dienen na te gaan of de (voorwaarden van) eisers verzekering bij BUPA voldeed aan de bij en krachtens de hoofdstukken 2 en 3 van de Zvw gestelde regels en dan met name of die verzekering meer dan wel minder zorg aanbiedt dan het wettelijk stelsel toelaat. Nu verweerder dit heeft nagelaten heeft hij zich ten onrechte onvoldoende gemotiveerd op het standpunt gesteld dat de verzekering van eiser bij BUPA niet is aan te merken als een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw.

PDF | 162Kb | 04-07-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2011.02478

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, behandeling spataderen, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 83Kb | 13-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2011.02503

Inhoudsindicatie: Mondzorg, implantaatbehandeling, telefonische toezegging, slaapapneu, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 102Kb | 13-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2012.00405

Inhoudsindicatie: Eigen risico, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.19 Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 91Kb | 13-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)