Huisartsenzorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 25-01-2018


bindend advies GcZ,24 januari 2018,SKGZ201701110

Inhoudsindicatie: Huisartsenzorg, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 149Kb | 24-01-2018 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-05-2013


LJN: BZ9507, Rechtbank Utrecht , C/16/297675 / HA ZA 10-2581 + C/16/297669 / HA ZA 10-2580

Inhoudsindicatie: Onverschuldigde betaling door zorgverzekeraar aan zorgaanbieder van kosten laboratoriumonderzoeken, waarop verzekerden krachtens de polisvoorwaarden geen aanspraak hebben.

PDF | 264Kb | 01-05-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-01-2013


Bindend advies GcZ, 19 december 2012, SKGZ2011.02690

Inhoudsindicatie: EU/EER, huisartsenzorg, farmaceutische zorg, Voltaren Emulgel®, Brufen®, Coldhot®, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artt. 19, 20 en 25 Vo 883/2004, art. 56 en 28 WVEU, verzoek gedeeltijk toegewezen

PDF | 218Kb | 19-12-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-08-2012


Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2011.01784

Inhoudsindicatie: EU-EER, declaraties, UV-lichttherapie, toegekende DBC, uroloog, internist, laboratoriumonderzoek, behandeling en onderzoek door huisarts, zorg zoals huisartsen plegen te bieden, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, art. 17 en 18 Vo 883/2004, verzoek afgewezen

PDF | 167Kb | 15-08-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.02293

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, steunzolen, chiropractor, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

PDF | 80Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2012


LJN: BV9316,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage , 413984 / KG ZA 12-201

Inhoudsindicatie: NVD-Staat. In de kern komt het betoog van eiseressen er op neer dat de Staat onrechtmatig handelt jegens hen door de invoering van het Besluit, in het bijzonder voor zover daaruit voortvloeit dat de basisverzekering met ingang van 1 januari 2012 dieetadvisering op grond van een medische indicatie niet langer in volle omvang vergoedt, maar enkel nog indien sprake is van gecoördineerde, multidisciplinaire zorg aan een verzekerde die lijdt aan een chronische obstructieve longziekte, of aan diabetes of die een cardiovasculair risico heeft. Met hun vorderingen beogen eiseressen in feite een algemeen verbindend voorschrift - een maatregel van materiële wetgeving - buiten werking te doen stellen. Voor het treffen van een dergelijke voorziening, dan wel een andere voorziening met hetzelfde effect, is nodig dat de wetgevende maatregel in strijd is met (hogere) wettelijke voorschriften of algemene rechtsbeginselen, waaronder begrepen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bij de beoordeling daarvan dient, mede in verband met de scheiding der machten, bijzondere terughoudendheid te worden betracht. Dat klemt hier temeer nu een 'voorhangprocedure' heeft plaatsgevonden in welk kader zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Besluit. Een eigen 'volle' afweging door de burgerlijke rechter kan in ieder geval niet aan de orde komen. Te minder nu het hier een kort gedingprocedure betreft, waarin slechts een voorlopig oordeel kan worden gegeven. Voor ingrijpen bij wijze van een voorlopige voorziening is dan ook slechts plaats indien de bestreden maatregel onmiskenbaar onverbindend is. Binnen dat kader zal worden beoordeeld of de regering in redelijkheid tot het Besluit heeft kunnen komen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiseressen af.

PDF | 223Kb | 20-03-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-03-2012


Bindend advies GcZ, 7 maart 2012, SKGZ2011.01570

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, MCR, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

PDF | 102Kb | 07-03-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-05-2013


LJN: BV7581,Sector kanton Rechtbank Arnhem , 760774 Cv expl. 11-4342

Inhoudsindicatie: BW. art. 6:127. Verzekeringsovereenkomst. Polisvoorwaarden: verrekening premie en schade-uitkering. Richtlijn oneerlijke bedingen; ambtshalve toetsing.

PDF | 213Kb | 24-02-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2012


LJN: BV5593,Voorzieningenrechter College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 11/1175

Inhoudsindicatie: Structurele korting op inschrijf- en consulttarieven voor huisartsenzorg ivm overschrijding financieel huisartsenkader, vertrouwensbeginsel. Exceptieve toetsing. Verzoek Landelijke huisartsenvereniging (LHV) tot schorsing van de tariefbeschikking in afwachting van de nog te nemen beslissing op bezwaar. De financiële kaders van de gezondheidszorg zijn op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg aan de minister voorbehouden en in beginsel gegeven voor NZa en rechter. De minister heeft de overschrijdingen van het huisartsenkader (per deelkader) niet op onmiskenbaar onrechtmatige wijze vastgesteld. De stelling van LHV dat de omvang van de korting op de huisartsentarieven niet, dan wel ondeugdelijk is onderbouwd, slaagt evenmin. Conclusie: de tariefbeschikking en de onderliggende aanwijzing en beleidsregel zijn niet onmiskenbaar onrechtmatig.

PDF | 240Kb | 08-02-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-07-2012


Bijlage bij Kamerstuk 19637 nr. 1454, TK 12 september 2011

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Goede vooruitgang in toegankelijkheid huisartsenzorg en bereik publieke gezondheidszorg volgens nieuw zorgmodel voor asielzoekers

PDF | 836Kb | 06-09-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)