Farmaceutische zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AX4146, Gerechtshof Arnhem , 2006/190

Inhoudsindicatie: In dit kort geding willen eisers, een aantal patiëntenverenigingen en huisartsen, dat aan Menzis wordt verboden aan huisartsen een bepaalde module (doelmatig voorschrijven 2006) aan te bieden. Kern van deze module is dat de huisarts een vergoeding krijgt als hij bij het uitschrijven van het eerste recept voor cholesterolverlagende middelen of maagzuurremmers kiest voor het volgens Menzis meest doelmatige (en laagst geprijsde) middel. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het percentage van de patiënten aan wie de huisarts (een van) de middelen voorschrijft. Deze percentages kunnen oplopen tot 85% c.q. 95%. De voorzieningenrechter heeft de vordering van eisers afgewezen. Het hof bekrachtigt dit vonnis van 18 januari 2006.

PDF | 259Kb | 30-05-2006 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AW4226, Rechtbank Breda , 158556 / KG ZA 06-167

Inhoudsindicatie: Apotheekhoudende huisarts vordert bevoorschotting van zorgverzekeraar, omdat als gevolg van de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet achterstanden in administratie en betaling zijn ontstaan

PDF | 249Kb | 20-04-2006 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AV6555, Gerechtshof 's-Gravenhage , 05/164 KG

Inhoudsindicatie: Vordering tot plaatsing medicijn op de lijst van bijlage 1B bij de Regeling farmaceutische hulp 1996 (thans: Regeling zorgverzekering). Vraag of medicijn therapeutische meerwaarde heeft. Een beslissing daaromtrent kan zonder nadere bewijsvoering niet worden genomen. Nu voor (uitgebreide) bewijsvoering in kort geding geen plaats is, kan het hof niet tot het oordeel komen dat op voorhand duidelijk is dat de Minister in redelijkheid niet tot zijn besluit had kunnen komen.

PDF | 234Kb | 23-03-2006 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 14 maart 2006, nr. 77)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, actuele ontwikkelingen: implementatie Zvw, onverzekerden, terrorisme, inkomensafhankelijke bijdrage ouderen, zeevarenden, hulphonden, gemoedsbezwaren, studentenzorgplan, gedragstoezicht, geestelijken met emeritaat

PDF | 74Kb | 14-03-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 26 mei 2005, nr. 78)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, motie, verzoek te verevenen op DGK's, FGK's, psychische aandoeningen

PDF | 15Kb | 26-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 89/105/EEG, 21 december 1988, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 89/105/EEG betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg

PDF | 509Kb | 21-12-1988 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00517

Inhoudsindicatie: Voedingssupplement, Protifar Plus, Glycogeenstapelingsziekte (GSD) type III, geen dieetpreparaat, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek afgewezen

PDF | 72Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)